Evrei - Beniamin Faragau

Evrei - Beniamin Faragau

Casa Cartii

În cartea Evrei, suntem atenționați de pericolul neascultării în care au căzut aceia care au ieșit din Egipt sub conducerea lui Moise și ale căror trupuri moarte au fost îngropate în nisipurile pustiei. Tragedia din Numeri este explicată de narator în termenii „păcatul cu voia”.

Stoc epuizat
40,00 lei

Descriere

În cartea Evrei, suntem atenționați de pericolul neascultării în care au căzut aceia care au ieșit din Egipt sub conducerea lui Moise și ale căror trupuri moarte au fost îngropate în nisipurile pustiei. Tragedia din Numeri este explicată de narator în termenii „păcatul cu voia”. Or, ştim din Levitic că, pentru păcatul cu voia, Dumnezeu nu a prevăzut soluţie, iar în Evrei ni se spune că „dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi” (Evrei 10:26-27). Cum trebuie definit păcatul cu voia? Oare pericolul îl paşte şi pe cel născut din nou? Cum trebuie definită credinţa mântuitoare? Cum trebuie definită siguranţa mântuirii? La astfel de întrebări răspunde Epistola către Evrei.
 
Însă autorul nu se mulţumeşte cu prezentarea şi definirea pericolului. El se grăbeşte să ofere cititorului soluţia evitării lui: credinţa în Domnul Isus Hristos păstrată până la sfârşit. O astfel de credinţă atârnă de măsura cunoaşterii Celui în care credem. Este deci firesc ca tema centrală a acestei cărţi să fie persoana şi lucrarea Domnului Isus Hristos.

Fiind „Mare Preot al bunurilor viitoare, [Hristos] a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta; şi a intrat o data pentru totdeauna în Locul preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său” (Evrei 9:11-12), deschizând astfel drum „spre casă” şi câştigând o răscumpărare veşnică pentru toţi cei ce cred în El.

Cuprins

Prefaţă la ediţia a doua    11
Epistola către Evrei
în contextul programului Istoria Binecuvântării    15
Anul al XII-lea - Hristos – Capul şi Trupul – resursă pentru o viaţă de biruinţă    16
Privire de ansamblu asupra cărţii    21
Epistola către Evrei - O privire de ansamblu    21
Autorul şi scopul scrierii    22
Destinatarii şi ocazia scrierii    23
Mesajul şi structura cărţii    55
Concluzii    60

Evrei 1:1-4
Înfăptuitorul mântuirii noastre    65
1:1-2a Cele două vorbiri ale lui Dumnezeu    65
1:2b-3a Din slavă, prin starea de întrupare, la slavă    67
1:3b Jertfă şi Mare Preot desăvârşit    68
1:4 Mai presus de îngeri    71
Concluzii: Relaţia dintre cele două vorbiri    73

Evrei 1:5-14
Întronarea lui Isus mai presus de îngeri    77
Problema destinatarilor    77
Contextul vechi-testamental în care trebuie înţelese citatele din Evrei 1:5-14    78
1:5 Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut    81
1:6-8 Toţi îngerii să I se închine    84
1:9 Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea    88
1:10-12 Anii Tăi nu se vor sfârşi    89
1:13 Şezi la dreapta Mea  până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale    90
Concluzii: Primirea Fiului în slavă    92
1:14 Îngerii şi cei ce vor moşteni mântuirea    99

Evrei 2:1-4
Nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?    101
2:1 Trebuie să ne ţinem de lucrurile auzite    101
2:2 Cuvântul vestit prin îngeri    103
2:3a Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?    105
2:3b-4 Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni    110
Concluzii: Scriptura – temelia credinţei    114

Evrei 2:5-18
Chemaţi să moştenim aceeaşi slavă    119
Structura şi mesajul textului    119
2:5 Omul a fost gândit de Dumnezeu ca stăpân al lumii viitoare    121
2:6-7 Pentru o vreme, mai prejos de îngeri şi stăpân peste toată lucrarea mâinilor lui Dumnezeu    123
2:8 Acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse    124
2:9-10 Unul dintre noi, oamenii,  a ajuns deja în slavă, ca înainte mergător al nostru    125
2:11-13 Lui Hristos nu Îi este ruşine să ne numească fraţi    127
2:14-16 Prin moartea Sa, Isus Hristos a nimicit pe cel ce are puterea morţii    129
2:17-18 Îndrăzniţi, avem un Mare Preot milos şi vrednic de încredere!    141
Concluzii    141

Evrei 3:1-6a
Moştenirea „de drept” şi „de fapt”    143
3:1a Fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească    143
3:1b Aţintiţi-vă privirile la Apostolul mărturisirii noastre, adică Isus!    146
3:1c Aţintiţi-vă privirile la Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus!    147
3:2-6a Credincios ca Fiu peste Casa lui Dumnezeu    148
Concluzii: Moştenirea „de drept” şi „de fapt”    151

Evrei 3:6b-18
Moştenirea „de fapt” şi credinţa    153
3:6b Suntem Casa lui Dumnezeu dacă…    155
3:7-11 Astăzi, dacă auziţi glasul Lui…    157
3:12-15 Biserica, sau comunitatea Duhului    162
3:16-19 N-au putut să intre din pricina necredinţei lor    167
Concluzii: Credinţa şi păstrarea ei până la capăt    169

Evrei 4:1-13
Credinţa se păstrează doar punând-o în negoţ    181
4:1 Nici unul să nu se pomenească venit prea târziu!    181
4:2-11 Deşi am intrat în odihnă, să ne grăbim, totuşi, să intrăm în ea    186
4:12-13 Totul este gol şi descoperit înaintea Duhului lui Dumnezeu    191
Concluzii: Sabatul şi Noul Legământ    193

Evrei 4:14-16
Odihna mijlocită de Marele nostru Preot    205
4:14a Un Mare Preot însemnat    206
4:14b Un Mare Preot care a străbătut cerurile    206
4:14c Însuşi Fiul lui Dumnezeu ne este Marele Preot    207
4:14d Să rămânem tari în mărturisirea noastră    208
4:15-16 Un Mare Preot care a fost ispitit ca noi, dar fără păcat    208
Concluzii: Ca „să rămânem tari în mărturisirea noastră”,  trebuie să-L cunoaştem pe El    209

Evrei 5:1-10
Mare Preot numit de Dumnezeu    211
5:1-4 Condiţiile cerute marelui preot    212
5:5-6 Profeţii cu privire la o preoţie de alt ordin    214
5:7-10 Învrednicirea lui Isus pentru marea preoţie melhisedechiană    219
Concluzii: Isus este Calea, Adevărul şi Viaţa…    224

Evrei 5:11-6:6
Pruncia spirituală şi pericolul apostaziei    227
5:11-14 Pericolul zăbovirii în starea de pruncie spirituală    229
6:1-2 Soluţia ieşirii din criză    235
6:3 Invocarea bunăvoinţei lui Dumnezeu    242
6:4-6 Pericolul apostaziei    245
Concluzii: Scopul vieţii creştine    252

Evrei 6:7-20
Jurământul lui Dumnezeu şi nădejdea noastră    255
6:7-8 Binecuvântare sau blestem?    255
6:9-12 Roade mai bune, care însoţesc mântuirea    256
6:13-15 Dovezile credincioşiei lui Dumnezeu în viaţa lui Avraam    257
6:16-20 Dovada credincioşiei lui Dumnezeu pentru noi    258
Concluzii: Hristos a plecat să ne pregătească un loc    259

Evrei 7:1-28
Melhisedec acesta…  şi desăvârşirea cerută de cugetul nostru    261
7:1-10 Melhisedec acesta…    261
7:11-12 Nedesăvârşirea preoţiei leviţilor    268
7:13-28 Un Mare Preot desăvârşit    278
Concluzii: Melhisedec acesta… o prefigurare a lui Hristos    285

Evrei 8:1-13
Isus Hristos – Slujitor al Cortului ceresc    289
8:1-6 Mare Preot în Cortul ceresc, garant al unui Legământ Nou    290
8:7-13 Prin ce este nou Noul Legământ    296
Concluzii: Contextul istoric şi teologic al anunţării Noului Legământ    314

Evrei 9:1-28
Curăţirea Templului ceresc şi desăvârşirea noastră    331
9:1-10 Legământul dintâi în aşteptarea vremii de îndreptare    331
9:11-15 Lucrarea lui Hristos în Cortul ceresc    344
9:16-22 Vechiul Testament şi sângele stropirii    359
9:23-26 Ziua Ispăşirii – o fereastră spre Ceruri    362
9:27-28 Judecată sau mântuire?    372
Concluzii: Respingerea lui Dumnezeu şi a Marelui Său Preot şi implicaţiile ei    374

Evrei 10:1-18
„Iată-Mă! În sulul cărţii este scris despre Mine”     387
10:1-4 Neputinţa Legii ţine şi de nedesăvârşirea jertfelor ei    388
10:5-10 O jertfă mai bună pusă în locul celorlalte: jertfirea trupului lui Isus Hristos    393
10:11-14 Jertfa Lui şi jertfele lor    398
10:15-18 Adeverirea Duhului Sfânt    400
Concluzii: Moartea Unuia în locul nostru, al tuturor    401

Evrei 10:19-31
Intrare liberă în Locul Preasfânt    409
10:19-25 Avem intrare liberă în Locul Preasfânt şi avem un Mare Preot    410
10:26-31 Pericolul păcatului cu voia şi implicaţiile lui    423
Concluzii şi aplicaţii: Atenţie, există jertfă doar pentru păcatul fără voie!    436

Evrei 10:32-39
Credinţa trebuie păstrată în pofida ameninţărilor    443
10:32-34 Aduceţi-vă aminte de zilele de la început    444
10:35-39 Credinţă pentru mântuirea sufletului    447
Concluzii: Încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi    452

Evrei 11:1-40
Definiţia şi şcoala credinţei    459
11:1-2 Definiţia credinţei    461
11:3 Credinţa în lumina Creaţiei şi Căderii    464f
11:4-6 Credinţa lui Abel şi Enoh    470
11:7 Noe – Judecată: pedeapsă sau mântuire    474
11:8-22 Avraam, Isaac, Iacov, Iosif – Moştenirea: o lumină de dincolo    478
11:23-29 Moise şi ocara lui Hristos    483
11:30-38 Diferitele roade ale aceleiaşi credinţe    489
11:39-40 Ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi    493
Concluzii: Şcoala credinţei în Evrei    494

Evrei 12:1-29
Lupta credinţei pentru a curăţi şi a păstra curat templul Duhului Sfânt    499
12:1a Să dăm la o parte orice piedică    500
12:1b Să dăm la o parte păcatul, care ne înfăşoară aşa de lesne    505
12:1c Să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte    507
12:2-3 Modelul încurajator al lui Isus Hristos    508
12:4-11 Curăţirea Templului trupului nostru sau lupta personală a fiecăruia    512
12:12-17 Curăţirea Templului Trupului lui Hristos  sau lupta dată de dragul celui de lângă noi    518
12:18-24 Realitatea de care aparţinem    532
12:25-29 Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi    537
12:28-29 Să-I aducem Domnului o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică    546
Concluzii: Lupta credinţei este lupta sfinţirii    549

Evrei 13:1-25
Lucrarea credinţei    559
13:1-19 Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi    560
13:20-25 Harul să fie cu voi cu toţi    576
Vă rog, fraţilor, să primiţi bine acest cuvânt de sfătuire (22)    577
Concluzii: Stăruiţi în dragostea frăţească    581

Siguranţa mântuirii    585
Pericolul este real    585
Siguranţa mântuirii    587
Concluzie    595
Bibliografie    597

Detalii ale produsului

Autor
Beniamin Faragau
Numar pagini
600
Format
17 x 24 cm
Coperta
Cartonata

Reviews

Momentan nu exista review. Fii tu primul care scrie unul!
Produs adaugat cu succes in favorite
Prouds adaugat pentru a fi comparat